Strategia – miksi yrityksen strategia mahdollistaa menestyksen?

Strategia – miksi yrityksen strategia mahdollistaa menestyksen?

Strategia on historian näkökulmasta tarkasteltuna poikkeuksellisen kiehtova aihe. Strategian käsite luotiin Antiikin Kreikassa osana sodankäyntiä. Muinaiset sotapäälliköt ja filosofit ymmärsivät, että menestyksekäs toiminta vaatii harkittuja suunnitelmia. Kiinalainen sotataidon mestari Sun Tzu loi klassisen teoksen ”Sodankäynnin taito”, joka sisälsi periaatteet voitokkaasta strategiasta. Antiikin Kreikassa filosofi Sokrates korosti keskustelua ja pohdintaa osana päätöksentekoa, ja hänen oppilaansa Platon ja Aristoteles laajensivat ajatusta yhteiskuntaan ja politiikkaan.

Nykyään strategia ymmärretäänkin useimmiten suunnitelmana, jolla pyritään saavuttamaan halutut tavoitteet ja laajempi päämäärä (visio). Usein tämä vaatii kilpailuedun löytämistä tai rakentamista, mikä ei ole helppoa nykyisessä erittäin nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Suunnitelmat eivät myöskään yksinään riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa toimintaa ja kykyä tarvittaessa sopeuttaa tehtyä suunnitelmaa, mikäli tilanteet muuttuvat tai suunnitelma ei toimi. Juuri näistä syistä hyvä ja moderni yrityksen strategia mahdollistaa menestyksen.

Tarvitsetko tukea teidän strategian laadintaan, toimeenpanoon tai johtamiseen? Ota yhteyttä!

Liiketoimintastrategian historiasta ja miten se on kehittynyt

Kuten jo johdannossa kävi ilmi, strategian historia on sodankäynnissä. Liiketoimintastrategiat puolestaan yleistyivät merkittävästi vasta 1960-luvulta lähtien.

Vielä vuonna 1970 arvostettu talouslehti Fortune kirjoitti artikkelin silloisen maailman suurimman yhtiön General Electricin pääjohtajasta Fred Borchista ja hänen seitsemän (7) vuotta aiemmin laatimasta strategisesta suunnitelmastaan, joka oli lukittu pääjohtajan oman työpöydän laatikkoon. Kyseisen suunnitelman laadintaan ei ollut osallistutettu ketään muita, ei edes ylintä johtoryhmää.

Toisaalta jo vuonna 2006 Elon Musk julkaisi Teslan silloisen strategian täysin avoimesti kaikkien nähtäville. Tällä hetkellä yrityksen strategia asettuu tyypillisesti johonkin täysin salatun ja suljetun, sekä täysin avoimen strategian välimaastoon. Lähes varmaa on kuitenkin se, että GE:n tapa tehdä ja johtaa strategiaa 1960- ja 1970-luvuilla tuskin toimii sellaisenaan enää 2020-luvulla ja siitä eteenpäin, mutta tietyt elementit siitäkään eivät ole kuolleet. Tarkastellaan seuraavaksi erilaisia strategian historiallisia vaiheita yrityksissä.

Strategy gameboard

Haluatko sparrailla teidän strategiasta?

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Strategia suunnitelmana

1960- ja 1970-luvuilla korostui ajastus strategiasta suunnitelmana. Strategisen suunnittelun keskiössä ovat muodollinen ja analyyttinen prosessi, jossa avainhenkilöiden kesken tarkastellaan organisaation tavoitteita ja valintoja, sekä keinoja joilla tavoitteet saavutetaan. Toisin kuin 1960-luvun GE:llä, organisaatioissa otetaan nykyisin yleensä laajempi joukko organisaation ammattilaisia mukaan strategiatyöhön. Strategiselle suunnittelulle on edelleen tarvetta, eikä se ole hävinnyt kokonaan, se on vain muuttanut muotoaan.

Strateginen johtaminen

1970-luvun lopulta 1990-luvun loppuun korostui strategisen johtamisen aikakausi. Tällä aikakaudella pääpaino siirtyi strategian suunnittelusta sen toimeenpanoon. Strategiatyössä tämä tarkoitti sitä, että yhä laajempi joukko ihmisiä otettiin mukaan. Tällä tavalla toimimalla pyrittiin varmistamaan organisaation muutos- ja oppimiskyvykkyys.

Strategisen johtamisen kultakaudelta ovat liike-elämään ja organisaatioihin jääneet elämään sanonnat, kuten strategian jalkauttaminen ja implementointi. Johtajien mielestä nämä olivat, ja ehkä vieläkin ovat, parasta ikinä, kun taas empiirisen kokemuksemme mukaan – niin johtajina kuin konsultteina – harva ihminen haluaa olla jalkautuksen tai implementoinnin kohteena.

Hyvää strategisen johtamisen näkökulmissa on toki se, että se tiedostaa organisaation ihmiset voimavaroina ja avaa näille organisaation tärkeimmille voimavaroille mahdollisuuden osallistua strategian laadintaan ja toimeenpanoon. Jos strategia ei toteudu, ei haluttuja tavoitteita saavuteta. Tämän vuoksi myös strateginen johtaminen löytyy edelleen toimivana osana organisaatioiden johtamista.

Avoin strategia

Ajallisesti uusin näkökulma on avoin strategia, jossa strategia avataan määrittely- ja toteutusvaiheessa laajasti niin oman organisaation sisällä kuin sidosryhmien kanssa. Avoimen strategian ydin on jatkuvassa oppimisessa ja sopeutumisessa. Se korostaa avoimuutta, vuorovaikutusta ja joustavuutta organisaation toiminnassa.

Lähes jokainen johtaja ja organisaatio haluaa, että juuri meillä on menestysstrategia, joka synnyttää kilpailuetua ja auttaa pääsemään tavoitteisiin. Jokainen menestysstrategia on ainutlaatuinen, mutta seuraavat elementit auttavat rakentamaan menestysstrategian:

Miten rakentaa menestysstrategia?

Lähes jokainen johtaja ja organisaatio haluaa, että juuri meillä on menestysstrategia, joka synnyttää kilpailuetua ja auttaa pääsemään tavoitteisiin. Jokainen menestysstrategia on ainutlaatuinen, mutta seuraavat elementit auttavat rakentamaan menestysstrategian:

  1. Tunnista toimintaympäristö ja sen vaikutukset organisaatioonne
  2. Määrittele innostava päämäärä (visio ja missio) yhdessä organisaation ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa
  3. Määrittele selkeät mitattavat strategiset tavoitteet, joiden saavuttaminen mahdollistaa vision ja mission toteutumisen
  4. Tee strategisia valintoja – kaikille kaikkea = ei kenelläkkään mitään
  5. Määrittele operatiivisia avainmittareita tai –tuloksia, joiden avulla näet, miten strategia toteutuu
  6. Kirkasta, mitä tekemistä, sekä millaista johtamista ja kulttuuria strategian tekeminen vaatii arjessa
  7. Hyödynnä ulkopuolista asiantuntijaa/fasilitaattoria – näin syntyy usein parempia tuloksia!

Haluatko rakentaa teille menestysstrategian?

Yhteenveto

Strategia on monitahoinen aihealue, jolla on erittäin pitkät perinteet aina antiikista nykypäivään. Tärkeintä strategiaa laadittaessa on tunnistaa organisaation tilanne ja se, mitä halutaan saavuttaa. Tämän jälkeen valitaan sopiva lähestymistapa itse strategiatyöhön ja strategian laadintaan. Joskus tämä työ tehdään yrityksissä itse, mutta usein tähän halutaan ulkopuolinen kumppani, joka auttaa rakentamaan menestyksekkään strategian.

Onko teillä edessänne strategian rakentaminen, tai haluatteko lisää vauhtia toimeenpanoon? Me autamme molemmissa.

Pyydä tarjous

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin! 

*Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojan mukaisen henkilötietojen käsittelyn