Enemmän kuin palvelumme

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan. 

Tutustu uusiin henkilökohtaisiin valmennusohjelmiimme

PALVELUT

STRATEGIA

Ei sanahelinää vaan päätöksiä siitä, mitä teemme nyt ja seuraavaksi 

Strategian tavoitteena ei ole ’arvata oikein’ sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan päättää se, mitä teemme tästä hetkestä eteenpäin saavuttaaksemme yrityksemme vision ja mission epävarmuudesta huolimatta. Autamme asiakkaitamme rakentamaan strategioita, jotka vaikka vain osin toteutuessaan tekevät halutusta lopputuloksesta todennäköisemmän. Strategiatyössä keskeistä on hyväksyä nykytilanne, tunnistaa kulttuurin vaikutus haluttuihin lopputulemiin ja tehdä toteuttamiskelpoisia päätöksiä.

Autamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 1. Yrityksenne haluaa kasvaa määrätietoisesti
 2. Valitsemassanne markkinassa tapahtuu muutoksia, jotka vaativat teiltä reagointia
 3. Olette perustamassa uuden liiketoiminta-alueen
 4. Vanha strategianne ei enää vastaa tämän päivän tilannetta
 5. Haluatte strategian, jolla yritystä voidaan tosiasiallisesti johtaa

Ei unohdu paperille vaan muuttuu teoiksi

Strategiaa ei “jalkauteta” tai ”toimeenpanna”, sitä johdetaan ja toteutetaan. Se on ymmärrettävä ja innostava yhdelle sivulle mahtuva kokonaisuus, joka ohjaa päivittäistä työtä ja päätöksiä. Voittava strategia on sellainen, jonka toteutumiseen jokainen työntekijä voi omalta osaltaan arjessa vaikuttaa. Yhtä tärkeää kuin tunnistaa, mitä pitää tehdä on tunnistaa mitä ei tehdä. Strategia on valintoja. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan valitun strategian toteutumisen edellytykset ja viemään läpi johtamisen, toimintatapojen, prosessien ja kulttuurin muutoksia.

Autamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 1. Strategianne on laadittu powerpointeiksi ja exceleiksi, mutta teillä ei ole selkeää käsitystä siitä, miten se toimeenpannaan
 2. Haluatte tunnistaa strategisen tekemisen eri organisaatiotasoilla
 3. Strategian toteuttaminen on hidastempoista, tai sen vaatimia muutoksia ei tapahdu
 4. Yritätte toteuttaa liian monta strategista suunnitelmaa samanaikaisesti; organisaatiollanne on muutosähky

PALVELUT

Muutos

Innostava kuva halutusta huomisesta

Vaikka tarina ja tarinallisuus ovat termeinä jo ylikulutettuja, ei niiden merkitystä voi ohittaa. Muutos tapahtuu, jos sen vaikutuspiirissä olevat ihmiset aidosti haluavat sen tapahtuvan. Ja halua ei synny haukotuttavilla exceleillä, epämääräisillä kirjain-numeroyhdistelmillä (kuten meidän introssa) tai todo-listoilla. Halu syntyy sisäisestä motivaatiosta, aidosta ymmärryksestä siitä, miksi muutos tehdään, ja uskosta tavoiteltuihin lopputuloksiin.

Autamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 1. Olette innostuneita valitusta strategiasta, mutta ette tiedä, miten viestiä siitä 
 2. Strategian toteutuminen vaatii sitoutumista jokaiselta organisaation tasolta 
 3. Haluatte, että henkilöstönne ymmärtää strategian ytimen, ja ohjautuu työssään sen mukaisesti 
 4. Haluatte sanallistaa organisaationne vision, mission ja arvot
 5. Olet johtajana kyllästynyt näyttämään samat slidet strategiasta

Mitä muutos vaatii aikana, resursseina ja henkilöiden työnä?

Muutoksen kohdalla ei päde vanha tuttu ’hyvin suunniteltu on puoliksi tehty’, sillä mikään suunnitelma ei toteudu sellaisenaan – aina tulee muuttujia ja yllättäviä tekijöitä, joihin ei ole osattu varautua. Hyvän suunnitelman tarkoitus on se, että muuttujien varalta on olemassa selkeästi määritelty tavoitetila, jota kohti mennään vaihtuvilla toimintatavoilla olosuhteet huomioiden. Autamme asiakkaitamme rakentamaan suunnitelmia erilaisten ja erikokoisten muutosten aikaansaamiseksi organisaatiossa. Tärkeintä on muistaa, että ”pysyviä muutoksia” saadaan aikaiseksi muuttamalla ihmisten tapoja ja kulttuuria, ja se vaatii aikaa ja toistoja. Muutossuunnitelma huomioi sen, missä ollaan nyt, minne ollaan menossa ja mitä tekemällä sinne päästään. Hyvä suunnitelma joustaa tarpeen tullen! 

Autamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 1. Teillä on vahva visio tulevaisuudesta, mutta ei selkeää käsitystä sinne pääsemiseksi 
 2. Olette tärkeän muutoksen edessä, ja haluatte varmistaa sen onnistumisen  
 3. Haluatte tukea organisaatiotanne muutoksen edessä 
 4. Tiedätte, mitä muutosta haluatte, mutta ette sitä, mitä se teiltä vaatii 
 5. Haluatte tehdä muutoksesta mitattavan ja johdettavan 

Yhteinen innostus toimintavoiksi

Yksin ei aina jaksa. Joskus tarvitsee lisää taitoja. Harvoin pärjää ilman, että asioista keskustellaan. Koskaan ei ongelmia kohdatessa kannata leikkiä strutsia ja piilottaa päätä pensaaseen. Muutoksen toteuttaminen vaatii organisaatiolta yhteistä työskentelyä tavoitteen eteen, yhteistä halua nähdä vaivaa, ja kyvyn käsitellä ongelmia niiden ilmetessä. Tuemme asiakkaitamme muutoksen toteutuksessa johtoryhmä-, esimies- ja työntekijätasoilla tuomalla energiaa, systematiikkaa, innostusta, jämäkkyyttä ja uudenlaista ajattelua ihmisten arkeen.  

Autamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 1. Muutosta on yritetty viedä läpi jo pidemmän aikaa, mutta se edelleen yskii 
 2. Muutoksen toteutuminen vaatii organisaatiolta uudenlaista osaamista 
 3. Muutos tarkoittaa uusien toimintatapojen ja rutiinien käyttöönottoa sekä vanhojen hylkäämistä 
 4. Aistitte selkeää muutosvastarintaa 
 5. Muutos tulee viedä läpi nopeasti ilman, että henkilöstötyytyväisyys kärsii  

  

PALVELUT

Myynti

Yhtenäisen suunnan, riittävän määrän ja korkean laadun tukeminen

Myyntijohtajan työ on prosessien tukemaa ihmisten johtamista arjessa. Myynti ilman riittävää tekemisen määrää perustuu tuuriin. Puuttuva suunta on hakuammuntaa. Vajaa laatu on keskinkertaisuutta. Yhdenkin näistä ilmentymä on merkki haasteista myynnin johtamisessa.  

Myynnin johtamisen keskeisenä tehtävänä on varmistaa se, että myyjät tietävät 1) ketkä kaikki kuuluvat potentiaalisiin asiakkaisiimme – ja ketkä eivät, 2) mikä on meidän arvolupauksemme asiakkaalle, eli mitä arvoa meidän tarjoamamme tuo hänen liiketoimintaansa ja 3) mitä myyjiltä odotetaan tänään, tällä viikolla, tässä kuussa ja tänä vuonna. Autamme asiakkaitamme johtamaan myyntiä niin, että yhteisten toimintatapojen ja tavoitteiden lisäksi huomioidaan myyjät yksilöinä, työtä tehdään tiiminä ja yhteinen fokus on asiakkaassa sekä katsanto on tulevaisuuteen.  

Autamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:  

 1. Yrityksen myynnillä ei ole yhteisiä ajattelu- ja toimintatapoja eikä myyntiprosessia tai niitä ei noudateta 
 2. Myynti on keskinäistä veristä kilpailua, joka johtaa tietojen pimittämiseen ja oman edun tavoitteluun organisaation edun kustannuksella 
 3. Myynti ei vedä ja tavoitteisiin ei päästä 
 4. Myynnillä ei ole selkeitä mittareita, joten se ei ole johdettavaa 
 5. Uutta tai ensimmäistä CRM-järjestelmää hankitaan tai vanhan käyttöä pitäisi tehostaa
 6. Myynti myy ja tuotanto yskii

Jatkuvan kasvun varmistaminen

Vaikka on selkeästi olemassa huippumyyjiä, jotka rakentavat huipputuloksia organisaatiosta riippumatta, on yritykselle itselleen merkittävästi tärkeämpää se, että sillä on huippumyyntiä, ei niinkään huippumyyjiä. Parhaan myyntimenestyksen organisaatiolle kokonaisuudessaan takaa se, että sen myyntiin liittyvät prosessit, toimintatavat, materiaalit, johtaminen, osaamiset ja kulttuuri ovat organisaatiotasolla riittävän hiottuja ja mietittyjä. Sellaisia siis, että ihan tavallisella myyjällä on hyvät onnistumisen edellytykset. Näin varmistetaan se, että sen huippumyyjän siirtyessä seuraavaan paikkaan ei koko yrityksen myynti ota takapakkia, ja kasvun myötä uudet myyjät löydetään helpommin ja autetaan vauhtiin nopeammin.  

Autamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 1. Uusille tuotteille ja palveluille tarvitaan uudet asiakkaat, joita täytyy lähestyä uudella tavalla 
 2. Asiakkaille pitäisi osata myydä ristiin eri yksiköiden tuotteita ja palveluita 
 3. Myyjien taitoja ja ajattelutapoja halutaan kehitettävän  
 4. Myyjien taitoja tulisi kehittää tuote- tai ratkaisumyynnin suuntaan 
 5. Haluatte kehittää myyntinne asiakaskeskeisyyttä ja ottaa entistä enemmän asiakasnäkökulman huomioon myyntityössänne 
 6. Tarvitsette tukea asiakasviestien rakentamiseen – puhutaan asiakkaan kokemuksesta ja tarjotaan näkemystä asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen 

PALVELUT

Johtaminen

Ryhmästä johtajia johtoryhmä (YYY-sopimus)

1) Yhteistyö

Satojen johtoryhmien kanssa kohtaamisten ja keskustelujen pohjalta on selvää, että lähes jokaisessa johtoryhmässä on tilaa kehitykselle. Liian usein johtoryhmän yksittäisten jäsenten edut (mittarit, palkitseminen ja valta-asema) ajavat johtoryhmän ja organisaation edun edelle. Autammekin johtoryhmiä muuttumaan ryhmästä johtajia johtoryhmäksi. Tämä tarkoittaa, että asetetaan yhteiset tavoitteet omaneduntavoittelun edelle ja agendalla on: “me ja meidän vastuumme”, ei “minä ja minun vastuuni”. 

2) Yhteiset menestyksekkäät toimintatavat

Kun pohja yhteistyölle on olemassa, on aika rakentaa johtoryhmätyöskentelylle menestyksekkäitä yhteisiä käytäntöjä. Usein tämä työ alkaa yleisimpien johtoryhmätyöskentelyn pullonkaulojen tunnistamisella ja poistamisella. Alla on useissa hankkeissa vastaan tulleita menestyksekkään työskentelyn esteitä.  

Johtoryhmätyöskentelyn yleisimmät pullonkaulat: 

 1. Johtoryhmätyöskentelyn yhteinen päämäärä on osallistujille epäselvä 
 2. Johtoryhmän kokouksissa käsitellään ”mitä sattuu” – operatiiviset ja strategiset asiat sekoittuvat keskenään 
 3. Keskustelu käydään enemmän tapahtuneista kuin tulevista tekemisistä 
 4. Osallistujien valmistautuminen johtoryhmän kokouksiin on heikkoa tai olematonta 
 5. Keskustelu ja kollegan sparraaminen on vähäistä 
 6. Johtoryhmässä tehtyjen päätösten seuranta ja toimeenpano on heikkoa. 
 7. Mitä ja miten viestimme asioista, joista voimme viestiä koko organisaatiolle  

Kun toimintaa haittaavat pullonkaulat on tunnistettu ja poistettu, niin tilalle rakennetaan yhteisiä menestyksen mahdollistavia toimintatapoja. Vaiheet yksi ja kaksi ovat yhteisön kehittämistä. 

3) Yksittäisen johtajan kehittyminen

Lopulta kun yhteistyö ja yhteiset toimintatavat ovat mahdollistaneet johtoryhmänä menestymisen on aika vahvistaa yksittäistä johtajaa. Räätälöimme vastuualueesta ja yksilön valmiuksista käsin sopivan kasvupolun, jossa johtaja saa nousta uudelle tasolle niin ihmisenä kuin ammattilaisena.  

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen asiakkaidemme kanssa perustuukin monesti YYY-sopimukseen, eli vahvistetaan: 1) Yhteistyötä, 2) Yhteisiä toimintatapoja ja 3) Yksittäistä johtajaa. 

Johtaja tai esihenkilö on ihminen, jonka asiantuntemusta on ihmisten tukeminen, motivoivan ympäristön rakentaminen, onnistumisen esteiden purkaminen, suunnan näyttäminen ja tiimin auttaminen. Lisäksi johtamis- ja esihenkilötyöhön kuuluu olennaisena osana tavoiteasetanta, tiimien rakentaminen, ihmisten kehittäminen ja palautteenanto. Hyväksi johtajaksi ei synnytä, vaan sitä voidaan oppia ja siinä kehittyä. Yrityksellä on hyvä olla yhteiset johtamisen periaatteet ja johtamiskulttuuri, jotka vahvistavat yritystä ja vievät sitä eteenpäin. Autamme asiakkaitamme kehittämään johtamista ja esihenkilötyötä niin, että heidän henkilöstönsä viihtyy töissä ja kehittyy eteenpäin, heidän on helpompi houkutella uusia osaajia mukaan, ja samalla yhtiö kasvaa ja kukoistaa. Autamme asiakkaitamme myös erityyppisten johtamistaitojen kehittämisessä, esimerkiksi yksilöjohtamisen, itsensä johtamisen, projektijohtamisen tai matriisijohtamisen parissa.   

Autamme johtajia ja esihenkilöitä muun muassa seuraavissa ihmisten johtamiseen liittyvissä asioissa: 

 1. Ajattelutavoissa  
 2. Voittavien tiimien rakentamisessa  
 3. Potentiaalinen tunnistamisessa ja ihmisten kehittämisessä 
 4. Tavoiteasetannassa 
 5. Viestinnässä 
 6. Palautteenannossa  
 7. Valmentavassa otteessa johtajuuteen