Jos mahdollista, toteuta muutokset suunnitelmallisesti ja systemaattisesti

Jos aiot aikaansaada muutoksen, suunnittele se huolella, viesti siitä usein ja systemaattisesti, ja varaa aikaa toimintatapojen muutokseen. Kaikki muu on turhaa ja hukkaa.

Muutokset ovat olennainen osa yrityksen kehitystä ja menestystä. Niiden suunnittelu ja toteuttaminen muodostavatkin kriittisen osan organisaation kyvystä sopeutua muuttuvaan ympäristöön, pysyä kilpailukykyisenä ja saavuttaa asettamansa tavoitteet.

MTTC lähestyy muutosten läpivientiä viisivaiheisesti:

1.Selkeä visio ja tavoitteet
Kirkastetaan, mitä haluamme saada aikaan. Mitkä ovat lopputulemat, joihin muutoksella tähdätään?

Tarinallistetaan se, miksi teemme sen, minkä tulemme tekemään. Miksi ihmisten pitäisi innostua mukaan tekemään haluttua muutosta?
2. Visiosta toimintaan
Rakennetaan muutokselle tiekartta. Miten pääsemme siitä, missä olemme nyt, sinne, mihin haluamme mennä? Mitä välivaiheita siihen kuuluu?

Siirretään pohditut teoriat ja ideat konkreettiseksi käytännön tekemiseksi.
3. Toiminnan johtaminen
Johdetaan sovittuja käytäntöjä. Luodaan systemaattiset mallit uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseen, tuetaan uusien taitojen hankinnassa ja seurataan muutoksen etenemistä, puututaan poikkeamiin ja autetaan eteenpäin.
4. Aikaa toimeenpanolle
Viestitään monikanavaisesti muutoksesta ja sen etenemisestä. Jaetaan onnistumisia.

Vahvistetaan oppimista, testausta, harjoittelua ja toiminnan kehittämistä.
5. Tulosten tunnistaminen
Monistetaan parhaita käytäntöjä organisaatioon.

Annetaan tunnustusta onnistumisista ja tuloksista.
Previous slide
Next slide
Nämä viisi vaihetta ovat yksi esitys siitä, miten muutos voidaan suunnitella ja toteuttaa niin, että se onnistuu todennäköisemmin. Käytännössä muutosten suunnittelu edellyttääkin analyysia nykytilanteista ja tulevaisuuden tarpeista sekä organisaation tavoitteista, ja toteuttaminen puolestaan vaatii sitoutumista suunnitelmien viemiseen käytäntöön, resurssienhallintaa, viestintää ja johtamisprosessien mukautumista muutoksen aikaansaamiseksi.

Autamme yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvitsemiaan muutoksia tehokkaasti ja vaikuttavasti. Mikäli mielessäsi pyörii tarvittavia muutoksia, ja haluat keskustella niistä asiantuntijan kanssa, ole meihin yhteydessä!

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Muutoksen suunnittelu valmistaa onnistumiseen

Muutoksen kohdalla ei päde vanha tuttu ’hyvin suunniteltu on puoliksi tehty’, sillä mikään suunnitelma ei toteudu sellaisenaan – aina tulee muuttujia ja yllättäviä tekijöitä, joihin ei ole osattu varautua. Hyvän suunnitelman tarkoitus on se, että muuttujien varalta on olemassa selkeästi määritelty tavoitetila, jota kohti mennään vaihtuvilla toimintatavoilla olosuhteet huomioiden.

Muutosta suunniteltaessa on vastattava esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä haluamme saada aikaiseksi? Mikä on tavoiteltu lopputulema?
 2. Miksi haluamme, mitä haluamme? Mikä on syy muutoksen takana?
 3. Miltä yrityksessä näyttää, kun tavoitetila on saavutettu? Mitä tehdään eri tavalla kuin nyt?
 4. Millaista on johtaminen ja esihenkilötyö?
 5. Millaista on vuorovaikutus ihmisten välillä?
 6. Millaisia ovat prosessit ja rakenteet?
 7. Mikä on yrityksen nykytila, ja kuinka pitkä etäisyys siitä on tavoitetilaan?
 8. Mitä nykyisestä toimintamallista / kulttuurista haluamme säästää, mitä taas uudistaa?
 9. Millaisia askeleita kohti haluttua tulevaisuutta voimme ottaa niin, että meillä säilyy hallinnan tunne ja usko muutoksen mahdollisuuteen? Mitä teemme ensin, minkä jätämme myöhemmälle?
 10. Kuka on vastuussa muutoksen toteuttamisesta? Miten muutosta seurataan ja mitataan?
 11. Miten muutoksesta viestitään? Mitä viestitään, kuka viestii?
 12. Miten muutosta johdetaan, miten se näkyy rakenteissa ja prosesseissa?

Listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta ydinviesti on selkeä: muutos on kokonaisuus, joka toteutuu todennäköisemmin, kun siitä on selkeä kuva ja suunnitellut vaiheet toteutukseen.

Autamme asiakkaitamme rakentamaan suunnitelmia erilaisten ja erikokoisten muutosten aikaansaamiseksi organisaatiossa. Tärkeintä on muistaa, että ”pysyviä muutoksia” saadaan aikaiseksi muuttamalla ihmisten tapoja ja kulttuuria, ja se vaatii aikaa ja toistoja. Muutossuunnitelma huomioi sen, missä olemme nyt, minne olemme menossa ja mitä tekemällä sinne pääsemme. Hyvä suunnitelma myös joustaa tarpeen tullen! 

Mikäli tunnistit jo teidän tilanteenne ja tarpeenne, ota yhteyttä!

Yksilöiden muutoksella yhteisön muutoksia – muutoksen toteuttaminen

Organisaatioissa tapahtuva muutos vaatii lähes aina muutoksia yksilöiden taholla. Jokaisen pitää esimerkiksi muuttaa totuttuja toimintatapojaan, joillakin voi vaihtua rooli, työajan käyttöön tulee muutoksia, tai työkalut vaihtuvat. Siksi onkin mahdoton ajatus, että koko yrityksen toiminta ja yhteisön toiminta muuttuisivat ilman, että yksilöt tekisivät muutoksia.

Miten yksittäiset ihmiset sitten saadaan mukaan muutokseen? Valittavat keinot riippuvat siitä, missä koetaan niin sanotun esteen tai jarrun olevan. MTTC lähestyy yksilön muutosta neljän eri osa-alueen kautta:

1.Tiedot – Jos tietoa muutoksen aikaansaamiseksi ei ole riittävästi, sitä pitää lisätä.

 • Muutoksen syistä viestiminen: Miksi muutos on tärkeä sekä yksilölle että yhteisölle?
 • Tavoitetilan selkeys: Vahvistetaan ymmärrystä siitä, mihin ollaan matkalla.
 • Yleinen, systemaattinen ja jatkuva viestintä etenemisestä, aikatauluista, toimintatavoista ja halutusta muutoksesta.
 • Tiedon lisääminen uusista toimintatavoista ja työkaluista.

 

2.Taidot – Joskus muutos vaatii uuden oppimista ja vanhasta poisoppimista.

 • Osaamisen kehittäminen ja uusien taitojen opettelu.
 • Yksilöjohtaminen ja esihenkilötyö varmistavat kaikkien mukana pysymisen.
 • Palautteenanto tukee uusien taitojen oppimista.
 • Hallinnan tunteen vahvistaminen – muutos ei ole uhka, kun koemme, että osaamme sen vaatimat uudet taidot turvallisesti.

 

3.Asenne – Olemmeko avoimia muutokselle ja sen mahdollisuuksille?

 • Yhteisen tunnelman ja ilmapiirin rakentaminen kannustavaksi ja innostuneeksi.
 • Jaettu tarina kutsuu mukaan kokeilemaan.
 • Kulttuuri toimii joko muutosten puolella tai sitä vastaan – vaikutetaan kulttuuriin.

 

4.Motivaatio – Muutos toteutuu, jos haluamme sen toteutuvan.

 • Tukevatko ulkoiset motivaatiotekijät (esim. palkkaus, edut) muutoksen jälkeistä, ei sitä edeltävää maailmaa?
 • Tarjoaako muutos mahdollisuuksia sisäsyntyiseen motivoitumiseen: mahdollisuuteen päättää omaan työhön liittyvistä asioista, merkityksen tunteeseen tai omien kykyjen kehittymiseen?
 • Tukeeko yhteisö ja yhteistyö muutoksesta motivoitumista?

Yksi parhaista ajatuksista muutosten läpivientiin on se, että jos jonkun haluataan muuttuvan, on joko lisättävä vauhtia tai vähennettävä kitkaa. Vauhdin lisääminen tarkoittaa esimerkiksi uusien asioiden opettelua, systemaattisia muutoksia toimintatapoihin ja uusien toimintatapojen ja rutiinien käyttöönottoa ja vanhojen hylkäämistä. Kitkan vähentäminen puolestaan tarkoittaa sitä, että kiinnitetään huomiota siihen, miksi organisaatiossa ei jo toimita niin kuin halutaan toimittavan. Mitkä ovat ne syyt, että lähtökitka muodostuu liian suureksi kokeilemiselle tai kokeilujen kautta syntyvälle pysyvyydelle? 

MTTC auttaa asiakkaitaan kuvaamaan haluttua kulttuuria käytännössä, suunnittelemaan muutosmatkaa ja viemään sitä todeksi askel askeleelta eri keinoin. Jokainen muutos on ainutlaatuinen kokonaisuus, ja räätälöimmekin asiakkaidemme kanssa juuri heille sopivan tuen, jolla muutos toteutuu nopeammin, todennäköisemmin ja ihmisiä innostavammin. Olethan yhteydessä, jos aihe on ajankohtainen! 

 

Pyydä tarjous

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin! 

*Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojan mukaisen henkilötietojen käsittelyn